Privacy Policy
Real Urban is een handelsnaam van Awen Operations B.V en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Real Urban voert dit in opdracht uit van FRIS Vastgoed Management uit.

Contactgegevens:
www.realurban.nl | info@realurban.nl | 085-5600003 | Trasmolenlaan 5, 3447 GZ Woerden

Persoonsgegevens die wij verwerken
Real Urban verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of producten of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken t.b.v. de Meet Amy App:
1) E-mailadres 2) Woonlocatie 3) Voornaam 4) Achternaam 5) Telefoonnummer 6) Adres 7) Locatie

De onder punt 1 en 2 aangehaalde persoonsgegevens zijn voor ons noodzakelijk om je toegang te geven tot de Meet Amy App in opdracht van FRIS Vastgoed Management. De onder punt 2 tot en met 6 bedoelde gegevens ontvangen wij, omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt t.b.v. ondersteuning of vragen t.a.v. onze diensten of producten. Voor de verwerking van onder punt 7 bedoelde gegevens wordt altijd toestemming gevraagd via uw eigen smartphone of tablet t.b.v. het tonen van de dichtstbijzijnde woonlocaties.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@realurban.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Real Urban verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen: • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; • Je toegang te bieden aan onze diensten en producten;

Geautomatiseerde besluitvorming
Real Urban neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Real Urban) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren je persoonsgegevens tot uiterlijk een maand nadat je hebt aangegeven en/ of vast is komen te staan dat je geen gebruik meer maakt van de door ons geleverde diensten en/ of producten, tenzij er andere wettelijke verplichtingen gelden bijvoorbeeld op basis van belastingwetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden
Real Urban verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht jouw gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Awen Operations B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Real Urban gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Real Urban en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@realurban.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Real Urban wil je er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: klacht melden Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Real Urban neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze support desk of via info@realurban.nl